آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)

info@phenoir.org

انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت

قبل
بعدی

یاداشت های روزانه

اخبار انجمن

کارگاه ها و سخنرانی های پدیده شناسی

برگزاری کارگاه های تخصصی و سخنرانی های با محوریت پدیده شناسی

مشاوره و راهنمایی در مطالعات پدیده شناسی

مشاوره و راهنمایی توسط اساتید پدیده شناسی برای دانشجویان و همکاران

تحقیقات کیفی در زمینه پدیده شناسی

پیشرو در زمینه های تحقیقات کیفی در زمینه پدیده شناسی

درباره انجمن پدیده شناسی

پدیده شناسی در درجه نخست یک فلسفه و پس از آن یک روش تحقیق کیفی است که در علوم بالینی و پزشکی کاربرد وسیعی دارد و در طی سالهای اخیر از طریق انجام مطالعات کیفی با هدف شنیدن صدای بیمار / مددجو و انسانهایی که باید صدای آنان شنیده شود و به دیدگاه و تجارب زیسته آنان ارج نهاده شود تا از طریق کسب این معرفت و شناخت بدست آمده بتوان با همدلی به آنان خدمات حمایتی مراقبتی و درمانی اثربخش تر ارائه نمود.