آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)

info@phenoir.org

انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت

Previous
Next

کارگاه ها و سخنرانی های پدیده شناسی

برگزاری کارگاه های تخصصی و سخنرانی های با محوریت پدیده شناسی      

مشاوره و راهنمایی در مطالعات پدیده شناسی

مشاوره و راهنمایی توسط اساتید پدیده شناسی برای دانشجویان و همکاران

تحقیقات کیفی در زمینه پدیده شناسی

پیشرو در زمینه های تحقیقات کیفی در زمینه پدیده‌شناسی       

یاداشت های روزانه

اخبار انجمن

درباره انجمن پدیده شناسی

پدیده شناسی در درجه نخست یک فلسفه و پس از آن یک روش تحقیق کیفی است که در علوم بالینی و پزشکی کاربرد وسیعی دارد و در طی سالهای اخیر از طریق انجام مطالعات کیفی با هدف شنیدن صدای بیمار / مددجو و انسانهایی که باید صدای آنان شنیده شود و به دیدگاه و تجارب زیسته آنان ارج نهاده شود تا از طریق کسب این معرفت و شناخت بدست آمده بتوان با همدلی به آنان خدمات حمایتی مراقبتی و درمانی اثربخش تر ارائه نمود