آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)

info@phenoir.org

انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت

اعضای انجمن

اعضای هیت مدیره ی انجمن پدیده شناسی علوم سلامت

دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی

نائب رئیس

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر شهرزاد غیاثوندیان

رئیس هیت مدیره

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حمید رضا اشراقی

دبیر انجمن

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر نورالدین محمدی

عضو هیت مدیره

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر محمد علی چراغی

عضو هیئت مدیره

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حمید پیروی

عضو هیت مدیره

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر مسعود فلاحی

عضو هیت مدیره

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی