آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)

info@phenoir.org

انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت

برنامه های کنفرانس ها و کارگاه های انجمن

برای ثبت نام در کارگاه ها و کنفرانس های انجمن به شماره های موجود در روی پوستر پیام بدید

فلسفه تحقیقات کیفی در علوم سلامت

دکتر محمد علی چراغی

گرانمایگی بیان سلامت و حیات و معنویت سلامت و عقلانیت

دکتر سید حبیب نبوی و دکتر محمد علی چراغی

پدیدار شناسی با تمرکز بر روش شناسی ون منن

دکتر الهام نواب

کرامت انسانی در پدیده شناسی

دکتر آرپی مانوکیان