آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)

info@phenoir.org

انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت

لیست پایان نامه‌های پدیده‌شناسی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، بقیه الله

لیست پایان نامه‌های پدیده شناسی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، خوارزمی، امام صادق، علوم و تحقیقات آزاد اسلامی