آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)

info@phenoir.org

انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت

فیلم وبینار اخلاق انجمن پدیده‌شناسی
دانلود
تجربه زیسته زنان باردار شده با استفاده از روش‌های کمک باروری: یک مطالعه پدیدارشناسی
دکتر فهیمه رنجبر
دانلود
روش تحقیق Research Methodology
دکتر حیدرعلی عابدی
دانلود
پديده شناسی
دکتر میترا خوبی
دانلود
قبل
بعدی