آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)

info@phenoir.org

انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت

کتاب های پدیده شناسی

هگل و پدیدار شناسی روح

پدیدار شناسی روح هگل بی‌تردید از حیث سبک و محتوای فلسفی یکی از بزرگ ترین آثار فلسفی تاریخ است

پدیدار شناسی روح هگل بی‌تردید از حیث سبک و محتوای فلسفی یکی از بزرگ ترین آثار فلسفی تاریخ است. این کتاب یکی از مهم ترین آثاری است که درباره هگل نوشته شده که مطالعه آن برای فهم فلسفه و نظام هگلی ضروری است و به واسطه محتوای گسترده و تاثیرات بی‌اندازه اش بر اندیشه بعد از خود. می‌توان آن را نقطه عطفی در اندیشه مدرن دانست. کتاب حاضر داستان سفر روح (تاریخ) از بدوی‌ترین و نازل‌ترین منزلگاهش، یعنی یقین- حسی، تا والاترین مرتبه آگاهی، یعنی دانش مطلق را روایت می‌کند و در این میان کل تاریخ غرب در جهات مختلف، در قالب دیالکتیک هگلی مورد واکا‌وی و بازتفسیرقرار می‌گیرد.
کتاب هگل و پدیدارشناسی روح شرحی مقدماتی و حتی‌الامکان کامل و منسجم از کل پدیدارشناسی روح به دست می‌دهد و می‌کوشد تا کل فرآیند تکوین روح را با زبانی قابل فهم و با تعهد به متن پدیدارشناسی و حفظ پیوستار دیالکتیکی آن و همچنین ارجاعات متعدد به سایر آثار هگل و اشراف قابل ملاحظه بر کل شارحان هگل تفسیر کند.

پدیده شناسی ژان فرانسوا لیوتار

کتاب حاضر توسط یکی سرشناس‌ترین چهره‌های فلسفی معاصر فرانسه با هدف بررسی و سنجش فلسفه پدیده‌شناسی و ارتباط آن با سایر حوزه‌های معرفت برشته تحریر در آمده است

کتاب حاضر توسط یکی سرشناس‌ترین چهره‌های فلسفی معاصر فرانسه با هدف بررسی و سنجش فلسفه پدیده‌شناسی و ارتباط آن با سایر حوزه‌های معرفت برشته تحریر در آمده است. مؤلف در بخش اول کتاب توضیحات فشرده‌ای پیرامون بعضی مفاهیم کلیدی پدیده‌شناسی نظیر، ماهیت، تقلیل، من استعلایی، جهان زندگی و غیره ارائه می‌کند. سپس در بخش دوم که هدف اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد رابطه پدیده‌شناسی را با شاخه‌های مختلف علوم انسانی نظیر روانشناسی، روانکاوی، جامعه شناسی و تاریخ بررسی می‌نماید و به ویژه می‌کوشد تا جایگاه پدیده‌شناسی را در سیر اندیشه فلسفی غرب مشخص کند. باید متذکر شد که توضیح و تقریر مفاهیم بنیادی پدیده‌شناسی در بخش نخست کتاب در اغلب موارد با حداکثر ایجاز و فشردگی همراه است و صرفا به عنوان مقدمه‌ای برای بخش دوم کتاب محسوب می‌شود و چه بسا برای خوانندگانی که با این مکتب فکری هیچ سابقه آشنایی ندارند تا حدی دشوار جلوه کند. بنابراین ضروری است در کنار مطالعه این کتاب برخی منابع دیگر را نیز که به توضیح مفاهیم ویژه پدیده‌شناسی اختصاص دارند مطالعه نمایند تا از مجموع آنها ثمره مطلوب حاصل آید.