آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)

info@phenoir.org

انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت

نکات روزمره در پدیده شناسی

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

امروزه با گسترش رایانه در خانواده‌های ایرانی، روز به روز به کاربران اینترنت افزوده شده و به تبع آن، وب‌گردی به عنوان یک پدید‌ه‌ی نوظهور در زندگی روزمره‌ی ایرانی پدیدار گشته است. به عبارت دیگر، وب به مثابه یک نیروی اجتماعی عظیم، اعمال قدرت کرده و به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره‌ی بسیاری از ایرانیان بدل شده است. گستره‌ی اعمال نفوذ وبگردی در قالب‌های نوین کسب و کار و ورود به بازار مصرف مجازی، اهمیت شناخت این حوزه‌ها را بیش از پیش کرده است. لذا پژوهش در دست، با بررسی تجربه‌ی زیسته‌ی افراد از پدیده‌ی وب‌گردی قصد دارد به تعریف مناسبی برای آن در بافت زندگی روزمره‌ی جامعه‌ی ایرانی دست یابد. بدین منظور با استفاده از روش پدیدارشناسی موستاکاس، پس از انجام مصاحبه‌های عمیق با 14 نمونه‌ی هدفمند، توصیف‌های ساختاری و بافتاری استخراج شد و در نهایت توصیف ترکیبی نهایی برای بازنمایی تجربه‌ی زیسته ی مشترک افراد از پدیده ی وبگردی ایرانی در متن زندگی روزمره شان بدست آمد.

More To Explore

اخبار

انا لله و انا الیه راجعون

« انالله و اناالیه راجعون » با کمال تاسف و تاثر درگذشت ناباورانه و جانگداز همکار پیش کسوت و پرتلاشمان جناب آقای دکتر حمیدرضا اشراقی،

عضویت در انجمن پدیده شناسی