مفهوم هنر پرستاری در تجارب زیسته بیماران تحت جراحی قلب باز: یک مطالعه پدیده شناسی

کریم اللهی, منصورهموسوی, ، سیده عاطفهجویباری, لیلاثناگو, اکرمتذکری, زهرا